Algemene Voorwaarden
Dit is een overeenkomst (“Terms & Conditions” of “T&C”) tussen jou (een natuurlijke of een rechtspersoon), die de website van TenderWolf www.tenderwolf.com wil gebruiken (“Gebruiker”), en DataWoods, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tichelrei 82, 9000 Gent, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE0539.826.972 (“DataWoods”). DataWoods BV kan via e-mail op info@tenderwolf.com gecontacteerd worden. DataWoods en de Gebruiker worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als de “Partij”.

Overeenkomst
De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij of zij volledig op de hoogte is van de inhoud van T&C, en gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Minstens gaat de Gebruiker impliciet akkoord met de T&C door de website te gebruiken. Daarom raden wij de Gebruiker aan om deze Terms & Conditions zorgvuldig te lezen. DataWoods behoudt zich het recht voor om deze Terms & Conditions van tijd tot tijd te wijzigen. In dergelijk geval wordt de nieuwste versie van de T&C op de website geplaatst.

Verwerking van persoonsgegevens
De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij of zij volledig op de hoogte is van de inhoud van de Privacypolicy en de Cookiepolicy, en gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Toegang tot de website
Toegang tot onze website is toegelaten op tijdelijke basis. DataWoods behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te ontzeggen of aan te passen. DataWoods kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van de onbeschikbaarheid van de website ongeacht wanneer of om welke reden dan ook. Van tijd tot tijd kan de toegang tot onderdelen van de website worden beperkt. Gebruikers die de website van DataWoods gebruiken, zijn gehouden aan de richtlijnen inzake redelijk gebruik van de website.

Redelijk gebruik
De website kan enkel gebruikt worden voor wettelijke en/of legitieme doeleinden. De Gebruiker onthoudt zich ervan om, zonder dat deze lijst limitatief is, gebruik te maken van onze website:- op manieren die strijdig zijn met lokale, nationale of internationale regelgeving;- op manieren die niet legitiem of die frauduleus zijn, of gevolgen in die aard creëren;- om ongevraagde en niet-toegelaten reclame of promotiemateriaal op te laden;- om wetens en willens schadelijke informatie, data of bestanden in om het even welke format op om het even welke drager op te laden of te plaatsen, zoals virussen, spyware , middleware en adware.De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om, uitgezonderd verwijzingen naar de blog en resources, niets van deze website te reproduceren, dupliceren of verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van DataWoods. De Gebruiker onthoudt er zich uitdrukkelijk van zich toegang te verschaffen tot delen van de website waartoe hij geen toegang heeft, alsook de website, met inbegrip van de software, de locatie en het netwerk te beschadigen of te verstoren.Gebruikers die de website gebruiken in strijd met de richtlijnen inzake redelijk gebruik, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Verplichtingen van de Gebruiker
De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat de informatie die hij verstrekt, of het nu gaat om informatie met betrekking tot zijn persoonlijke identiteit of om informatie van anderen, echt, juist en oprecht is. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van een valse identiteit en de verspreiding van valse informatie aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid
Vertrouwen op publicaties
Publicaties, commentaren, blog posts of enig ander materiaal op onze website hebben een informatieve en/of educatieve doelstelling, en kunnen door de Gebruiker niet beschouwd worden als een advies (op maat) waarop men zonder meer kan vertrouwen. DataWoods wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor schade die hieruit zou voortvloeien af.

Website updates
Onze website wordt regelmatig geüpdatet, waardoor de inhoud van de website van tijd tot tijd kan wijzigen of worden verwijderd. DataWoods behoudt zich het recht voor om de website tijdelijk of permanent onbeschikbaar te maken. DataWoods is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou voortvloeien. Intellectuele eigendom

Geen overdracht
DataWoods is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en alle materiaal gepubliceerd daarop, of heeft daartoe op rechtmatige wijze het gebruiksrecht verkregen. Noch het gebruik van de website, noch de Terms & Conditions houden enige overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker.

Auteursrechten & referenties
Alle publicaties van welke aard ook, en in het bijzonder de publicaties op de blog site van DataWoods, zijn auteursrechtelijk beschermd en komen uitsluitend toe aan DataWoods. Desalniettemin staat DataWoods toe dat publicaties op de website door een Gebruiker worden gereproduceerd of gedupliceerd voor informatieve en/of educatieve doeleinden op om het even welke format, in zoverre men (a) duidelijk vermeldt dat het om een reproductie of duplicatie gaat en (b) op correcte wijze aan de originele bron refereert. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van DataWoods is het de Gebruiker verboden enige publicatie waarvan de auteursrechten toebehoren aan DataWoods te verspreiden ten bezwarende titel.Wanneer de Gebruiker originele ideeën en/of inzichten die voorkomen in publicaties van DataWoods, verspreidt, zal men steeds gehouden zijn om te verwijzen naar de originele bron.Men zal als volgt refereren aan publicaties op de website van DataWoods: [initialen voornaam auteur] [achternaam auteur], “[Titel]”, DataWoods [datum of jaartal], [url].Wanneer de naam van de auteur niet gekend is, wordt als volgt gerefereerd aan publicaties van DataWoods: “[Titel]”, DataWoods [datum of jaartal], [url].

Afbeeldingen
Geen enkele afbeelding op de website van DataWoods, inclusief het logo van DataWoods, mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van DataWoods worden gereproduceerd of gedupliceerd op welke manier en op welke format dan ook.

Linken van en naar de DataWoods website
Linken van de DataWoods website
Waar de DataWoods website linken bevat naar andere websites en/of bronnen van derde partijen, verklaart DataWoods hieromtrent de nodige toestemmingen van die partijen te hebben verkregen dan wel auteursrechtelijk haar plichten na te komen door te verwijzen naar de originele bron. DataWoods heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen. DataWoods wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor enige schade of verlies af, die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van die websites of bronnen.

Linken naar de DataWoods website
Wanneer een Gebruiker een link wil voorzien naar de DataWoods website, dan is dit toegestaan voor zover dit op legitieme en legale wijze gebeurt, voor zover de reputatie of het imago van DataWoods hierdoor niet wordt geschaad en voor zover de Gebruiker de eigenaar is van het medium waarop de link wordt voorzien. Wanneer men linkt naar de DataWoods website, mag men, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, niet de schijn wekken dat er een partnership, associatie, goedkeuring of aanbeveling vanuit DataWoods bestaat. Wanneer men linkt naar de DataWoods website, zal men steeds, uitgezonderd voor wat betreft links naar blogs, dienen te linken naar de homepagina van DataWoods. DataWoods behoudt zich het recht voor om bezwaar aan te tekenen tegen het plaatsen van een link naar onze website.Dank je wel om onze website te bezoeken!